Doelstelling

Je bent nu hier:

Doelstelling

Nadat je de aanleiding van je onderzoek en de probleemanalyse hebt geformuleerd, moet het doel van het onderzoek duidelijk beschreven worden. Meestal heb je in de aanleiding een praktijkprobleem aangegeven, wat zich afspeelt bij een opdrachtgever. In het doel moet komen te staan wat de opdrachtgever met dit onderzoek wil bereiken.

Hoe schrijf je een goede doelstelling?

Het doel van het onderzoek moet op logische wijze aansluiten bij de hoofdvraag van je onderzoek, die vaak daarna geformuleerd wordt. De hoofdvraag van het onderzoek is toegespitst op de oplossing van het probleem dat je beschreven hebt in de probleemanalyse. Het doel van het onderzoek heeft vaak de vorm van: meer kennis van probleem x, of meer inzicht in situatie y, zodat … bereikt kan worden.

Om wat voorbeelden te geven:

  • Het doel kan zijn dat er meer kennis moet komen over een bepaald onderwerp, omdat in de probleemanalyse geconstateerd is dat die kennis ontbreekt in de organisatie.
  • Of het doel is dat er meer inzicht moet komen in hoe een bepaalde manier van werken leidt tot probleemgedrag bij cliënten van de organisatie.
  • Of dat er naar wordt gestreefd om tot een meer effectieve vorm van hulpverlening te komen, zodat er meer mensen geholpen kunnen worden.

Wat moet je juist niet doen

Wat niet de bedoeling is bij het beschrijven van de doelstelling, is dat je hier gaat verwoorden hoe je dit onderzoek aan wilt gaan pakken. Dus niet: het doel van het onderzoek is dat je interviews wilt gaan houden met bepaalde respondenten, en literatuuronderzoek wilt gaan doen over een bepaald onderwerp. Deze zaken dienen in de methodesectie van je scriptie aan de orde te komen.

 

Omdat de hoofdvraag moet aansluiten op de aanleiding en het doel van het onderzoek, is het ook belangrijk om aan te geven in het doel waar dit onderzoek uiteindelijk toe moet leiden. De hoofdvraag van het onderzoek sluit hier op aan en krijgt dan de formulering: hoe kan situatie y verbeterd worden, of wat is er voor nodig om probleem x op te lossen, zodat (en hier komt de aansluiting bij het doel) … bereikt kan worden.

Voorbeeld van een goede doelstelling en hoofdvraag

Doelstelling: Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoe het proces van besluitvorming rondom uithuisplaatsingen geoptimaliseerd kan worden om daarmee de veiligheid van de betrokken kinderen zoveel mogelijk te waarborgen.

Hoofdvraag: Wat is er nodig om binnen de organisatie van de opdrachtgever het proces rondom uithuisplaatsingen te optimaliseren, zodat de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk gewaarborgd wordt?

Hier lees je meer over het formuleren van een goede hoofdvraag